Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty Viet Green Media - Tổ chức sự kiện Xanh

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY VIET GREEN MEDIA EVENT - SỰ KIỆN XANH


Sơ đồ tổ chức

  • Mô hình tổ chức và bộ máy quản lý đang được áp dụng tại Công ty tổ chức sự kiện Xanh - Viet Green Media Event Mice bao gồm: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Ban chức năng, các phòng ban chuyên trách.
  • Mô hình này được xây dựng dựa trên mục tiêu phát triển chiến lược của Công ty, tuân thủ theo các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định tại Điều lệ của Công ty. Mô hình tổ chức này xác định cơ cấu quản trị rõ ràng, áp dụng các chuẩn mực trong quản trị điều hành, xác định trách nhiệm và mối quan hệ của các bộ phận, phòng ban trong công ty. Qua đó, việc quản trị doanh nghiệp sẽ hiệu quả hơn: vừa có khả năng kiểm soát, giám sát; vừa tạo điều kiện chủ động cho Ban Điều hành các điều hành viên từng bộ phận đem lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tổ chức sự kiện Xanh - Viet Green Media Event Mice .
  • Kết quả hình ảnh cho co cau to chuc cong ty su kien
Hình ảnh có liên quan
Kết quả hình ảnh cho co cau to chuc cong ty su kien
Hình ảnh có liên quan
Kết quả hình ảnh cho co cau to chuc cong ty su kien

ĐẶT TỔ CHỨC SỰ KIỆN TẠI 0989313339  / 012475 33333 / VIETGREENMEDIA@GMAIL.COM

PHÀN NÀN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SỰ KIỆN TẠI 19006920

BACK TO TOP